Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Legal Advice Wanted B.V.

Artikel 1.             Definities

 1. Opdrachtnemer: Legal Advice Wanted B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 86633376.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden verricht. 
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ter zake het verlenen van diensten of leveren van goederen.
 4. Opdracht: de door Opdrachtnemer ten gunste van Opdrachtgever te verlenen diensten of leveren van goederen.

Artikel 2.            Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3.            Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. 
 3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 4.             Kosten

 1. De kosten van een Opdracht worden vastgesteld door middel van een urenraming op basis van een vast uurtarief. Het uurtarief is exclusief BTW. Eventuele additionele kosten zullen door Opdrachtnemer met Opdrachtgever worden besproken en uitsluitend na instemmen van Opdrachtgever worden doorberekend aan Opdrchtgever. 
 2. Ondanks dat Opdrachtnemer adequate zorg zal betrachten bij het opstellen van een urenraming, bestaat de mogelijkheid dat er onvoldoende uren zijn geraamd om de Overeenkomst volledig uit te voeren. In zodanig geval zal Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg treden over eventuele aanpassing van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal nimmer, zonder overleg, meer uren in rekening brengen dan op voorhand is overeengekomen met Opdrachtgever.

Artikel 5.            Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. 
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6.             Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht. De feitelijke werkzaamheden zullen echter worden uitgevoerd door derden. Opdrachtgever zal de kans worden geboden kennis te maken met de feitelijke uitvoerder(s). Na wederzijds welbevinden zal een overeenkomst van opdracht worden opgemaakt, waarin Opdrachtgever akkoord gaat met het feitelijk uitvoeren van de opdracht door deze derde.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien binnen een opdracht voor de voltooiing van specifieke werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7.            Wijziging in de Opdracht 

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen met Opdrachtgever worden besproken. Opdrachtnemer zal niet zonder overleg een eventuele meerprijs vanwege onvoorzienbare omstandigheden aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in, danwel aanvulling op, de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever is aanvaard.
 3. Opdrachtgever zal steeds alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die nodig is voor een correcte uitvoering van de
 4. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen termijn door Opdrachtnemer wordt overschreden.
 5. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan overeengekomen (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 8.             Beëindiging

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen wanneer één van de partijen van mening is dat het voortzetten van de opdracht niet meer mogelijk is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake er bewust verkeerd is geïnformeerd. Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen elkaar hiervan in ieder geval met een toelichting op de hoogte.
 2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 9.          Ontbindings- en opschortingsbevoegdheid

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
  2. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. Er sprake is van (een aanvraag van) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven;
  4. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is;
  5. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. 

Artikel 10.       Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is Opdrachtnemer zal tweemaal een factuur naar Opdrachtgever sturen. De eerste factuur (50% procent van het gehele factuurbedrag) wordt voor aanvang van de opdracht gestuurd en de tweede factuur (50% procent van het gehele factuurbedrag) wordt na de voltooiing van de opdracht gestuurd.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 11.       Reclame

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben. 
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer hetzij de geleverde zaken herstellen, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12.       Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ziekte van Opdrachtnemer, of ziekte van derden die de Overeenkomst namens Opdrachtnemer uitvoeren. 
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat recht van Opdrachtgever bestaat op Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend.

Artikel 13.       Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 2. Opdrachtnemer sluit een beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering af die in voldoende mate dekking biedt tegen schade, die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
 3. Eventuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door de Opdrachtnemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de Opdrachtnemer in de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte bedrag.
 4. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Opdrachtnemer aan te spreken voor het in artikel 14 lid 3 genoemde. Elke vordering van Opdrachtgever tot schadevergoeding jegens een derde is uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

Artikel 14.       Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij als zodanig is benoemd, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden. 

Artikel 15.       Verwerking Persoonsgegevens

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt door Opdrachtnemer, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Privacyverklaring van Opdrachtnemer. 

Artikel 16.         Vervaltermijn

 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 17.       Contractsovername

 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

Artikel 18.        Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.